fettbrandslackare_1

Nästan hälften av alla bränder i hotell och restauranger startar i köket. I flertalet av bränderna är brandhärden fett och olja från fritöser, spisar och stekbord. Fettbränder är svårsläckta och i många fall innebär släckningen risk för personskador. Faran är också stor att bränderna sprider sig via ventilationskanaler till andra delar av byggnaden.

Idag finns brandsläckare speciellt utvecklade för fettbränder i kök. Släckarna är fyllda med en unik släckvätska framtagen för släckning av matfett och olja. Den har många gånger högre effekt än de tidigare använda kolsyresläckarna och risken för brännskador på grund av stänkande matolja har minimerats.

Idag föreskriver många restaurangkedjor och brandförsvar att fettsläckare skall installeras i kök där fritöser och stekbord finns.Nytt släckmedel avsett för fettbrand

Brand i matfett och matolja är mycket svårsläckt och det är mycket stor risk för återantändning.

Brinnande fett har en temperatur av ca 400o C. Självantändningstemperaturen är normalt 330 till 350o C. Det får till följd att återantändning sker efter släckning om inte fettet har kylts under antändningstemperaturen. Släckmedlet bör därför också ligga kvar på fettytan och hindra återantändning.

Inget av de befintliga släckmedlen uppfyller dessa krav. Därför har en ny typ av släckmedel utvecklats och kommit till användning. Den består av en kaliumbaserad saltlösning. Släcktekniskt reagerar saltlösningen kemiskt med matfettet och ger en flerfaldig släckeffekt enligt följande:

  • Vätskan saponifierar och bildar tillsammans med fettet ett tvålliknande täcke över fettet
  • Vattnet i vätskan förångas och kyler fett och plåtytor
  • Ytterligare kylning erhålls genom att saltlösningen reagerar med fettet och bildar CO2

Förslag till ny brandklass

Släckvätska för fettbrand har använts sedan början av 80-talet, men bara i fasta släcksystem. Bland annat är alla McDonald’s restauranger utrustade med Ansulex släcksystem med släckvätska för fettbrand.

Användningen i handbrandsläckare tog fart först i och med att man i slutet på 90-talet introducerade speciella provningsmetoder och godkännanden för fettbrandsläckare.

I standardiseringskommittén för den europeiska brandsläckarstandarden, EN 3, diskuteras en omarbetning och ett tillägg av brandklass F. Intill dess att det är gjort är våra släckare provade enligt den tyska och engelska normen, DIN V 14406-5 och BS 7937:2000.

Kriterierna för godkännande är:

  • Provbål på upp till 1 x 0,5 m med 75 liter fett skall släckas fullständigt
  • Ingen återantändning får ske under 20 minuter efter släckning
  • Fettet skall under 20 minuters perioden kylas ner till 30o C under antändningstemperatur
  • Inget matfett får under släckning stänka utanför provkärlet

Släckare som uppfyller dessa krav får förses med F-symbolen som anger att de klarar fettbrand.

fettbrandslackare_2
De tidigare A, B och C-symbolerna kompletteras med F-symbolen. Brandklass F innebär att släckaren är provad och godkänd för brand i matolja