SBA-Axess

sbaaxesslogo

Med det digitala verktyget SBA Axess har du fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet.Du kan alltid vara trygg, systemet ger information om allt som händer och påminner dig om vad som behöver göras i brandskyddsväg.

Det är enkelt att utföra kontroller, hantera dokumentation, få statistik och live-rapporter, riskinventera och planera gemensamma aktiviteter för verksamheten.

Från den mobila plattform du föredrar, när som helst. Läs mer på: www.dafo.se/sba-axess

SBA-Axess är ett system som effektiviserar och höjer kvaliteten på det systematiska brandskyddsarbetet. Systemet anpassas efter företagets verksamhet och ger unika rapporter baserat användarens behörighet och val.

SBA Axess funktioner

SBA Axess har många funktioner som gör systemet både flexibelt och användarvänligt.

Verksamhetsstruktur

Oavsett hur en verksamhet är strukturerad kan den hanteras av SBA Axess. Systemet är strukturerat i olika nivåer där den översta nivån är verksamheten och därefter läggs olika platser upp i nästa nivå. Det går även att sortera en verksamhet i olika ”regioner”, i en region kan det finnas ytterligare områden, till exempel län, stad, stadsdel osv. Varje region/område kan sedan ha en eller flera platser. I systemet kan man sedan ge olika behörigheter baserat på de olika verksamhetsnivåerna samt få statistik och rapporter för det man väljer, t ex för hela företaget, för en region/område eller för en plats. 

Kontroller

I systemet kan användaren genomföra kontroller av brandskyddsarbetet med eller utan ritning. På ett enkelt sätt genomförs kontrollerna med hjälp av mobila plattformar, t ex en surfplatta. Det går även att skriva ut kontrollen i pappersformat om så önskas. Kontrollanten får information om vilka kontrollmoment som ska genomföras under kontrollen.

Dokumentation

I SBA Axess finns all dokumentation som behövs för ett SBA. Det finns färdiga mallar som kan användas, eller så kan man ladda upp egna dokument. T ex policy, gränsdragningslista, brandskyddsregler, handlingsplan vid brand, rutiner vid brand m m. Byggnads- och verksamhetsbeskrivningen samt den skriftliga redogörelsen fylls i automatiskt av systemet.

Påminnelser

Systemet skickar påminnelse till användarens mail med länk till det som ska utföras i systemet. Det kan vara en brandskyddskontroll, åtgärder på avvikelser, riskinventering, utbildning eller något annat.

Riskhantering

Systemet har fullständig riskhantering, med riskinventering, riskanalyser och åtgärder och uppföljning. Riskerna placeras på ritning och allt sammanställs i en snygg riskmatris där man kan sortera på typ av risk, riskklass, valt område; t ex hela företagets risker, en specifik plats risker eller ett kontrollområdes risker. Detta är även baserat på den behörighet användaren har.

Statistik

I systemet får man fullständig statistik där man ser avvikelser, status på kontrollobjekt, risker, incidenter eller tillbud. Det går att skriva ut en sammanställningsrapport som ger en live-status för det område man väljer att rapporten ska hantera. Där ser man en sammanställning över allt som har hänt i det systematiska brandskyddsarbetet, allt från kontroller, risk-inventeringar, senaste uppdatering av dokumentationen m m.

Kalender

Ansvarig för verksamheten kan planera olika aktivi-teter i kalendern, till exempel att en brandskydds-kontroll återkommande ska genomföras på alla olika platser. Varje plats har en egen kalender där all info om kommande event finns. 

Ritningar

Genomförs ändringar på ritningar, t ex om ett kontrollobjekt flyttas, så uppdateras samtliga ritningar direkt. Ansvarig godkänner detta och sedan slår det igenom på samtliga ritningar. Detta innebär att det inte blir några onödiga kostnader för att uppdatera alla ritningar enskilt